Sola
beta
BoBMarvan
0
votes received
0 SOL
earned
UX Designer at AVG Technologies: www.avg.com - #usability #accessibility #photography #paragliding
Joined 28 December 2015
Recommended
Eɗ͙ɩ͙t͙ɩ͙ŋ͙ʛ͙ Zo͙ŋ͙ɘ
Channel
B͙e͙s͙t͙ E͙d͙i͙t͙i͙n͙g͙ P͙i͙c͙s͙ F͙o͙r͙ G͙i͙r͙l͙s͙ A͙n͙d͙ B͙o͙y͙s͙ ¸.•♥ ´¨`♥•.¸¸.• ♥´¨`♥•.¸¸.•♥´¨` ♥ W͙E͙L͙C͙O͙M͙E͙ TO M͓̽Y͓̽. P͓̽R͓̽O͓̽F͓̽I͓̽L͓̽E͓̽ ´¨`♥•.¸¸.•♥´¨`♥•.¸¸.•♥ ´¨`♥ •.¸¸.•♥ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ▒▓█▇▅▃▂W͙E͙L͙C͙O͙M͙E͙▂▃▅▇█▓▒ ▒▓█▇▅▃▂W͙E͙L͙C͙O͙M͙E͙▂▃▅▇█▓▒ ▒▓█▇▅▃▂W͙E͙L͙C͙O͙M͙E͙▂▃▅▇█▓▒ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ▒▓█▇▅▃▂W͓̽E͓̽L͓̽C͓̽O͓̽M͓̽E͓̽▂▃▅▇█▓▒ ꔹꕥꕹꕹꕹꘈꘈꙮꘈꘈꕹꕹꕹꕥꔹ ꔹꘈꘈꘈꔰꔷK1NGꔷꔰꘈꘈꘈꔹ ꕥꕹꕹꕹꘈꘈꙮꘈꘈꕹꕹꕹꕥ ▒▓█▇▅▃▂W͓̽E͓̽L͓̽C͓̽O͓̽M͓̽E͓̽▂▃▅▇█▓▒ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ▒▓█▇▅▃▂W͙E͙L͙C͙O͙M͙E͙▂▃▅▇█▓▒ ▒▓█▇▅▃▂W͙E͙L͙C͙O͙M͙E͙▂▃▅▇█▓▒ ▒▓█▇▅▃▂W͙E͙L͙C͙O͙M͙E͙▂▃▅▇█▓▒

Даваш ли, даваш, Балканджи Йово, хубава Яна на турска вяра? Море, войводо, глава си давам, Яна не давам на турска вяра! - Отсякоха му и двете ръце, та пак го питат и го разпитват:

Даваш ли, даваш, Балканджи Йово, хубава Яна на турска вяра? Море, войводо, глава си давам, Яна не давам на турска вяра! - Отсякоха му и двете нозе, та пак го питат, разпитват:

Даваш ли, даваш, Балканджи Йово, хубава Яна на турска вяра? Море, войводо, глава си давам, Яна не давам на турска вяра! - Избодоха му и двете очи, и го не питат, нито разпитват, току си взеха хубава Яна, та я качиха на бърза коня да я откарат долу в полето, долу полето, татарско село.

Яна Йовану тихом говори: Остани сбогом, брате Йоване! Хайде със здраве, хубава Яно! Очи си нямам аз да те видя, ръце си нямам да те прегърна, нозе си нямам да те изпратя!

"You give, you give, Balkandji Yovo, good Yana of Turkish faith?See, voivode, I give my head, I do not give the Turkish faith! - They cut off both hands, they ask him again and ask him:

"You give, you give, Balkandji Yovo, good Yana of Turkish faith?See, voivode, I give my head, I do not give the Turkish faith! - They cut off both legs, they ask him again, ask:

"You give, you give, Balkandji Yovo, good Yana of Turkish faith?See, voivode, I give my head, I do not give the Turkish faith! - Both his eyes, and do not ask, nor question, they just took a nice Yana, and they brought her to a quick horse to take her down to the field, below the field, a Tartar village.

Yana Jovanu quietly spoke: "Stay goodbye, Brother Ioway!Come on, good yano! I have no eyes to see you, I will not hug you my hands, my feet I will not send you!

0
40
122
Nikky
User
My snapchat: ptysiaaa-1399 ✌