Sola
beta
diako
84587
votes received
23.09 SOL
earned
Joined 14 December 2018

🌹🌹رنگ قرمزرنگ عشقه🌹🌹

2
14
210

کارادمها؟؟؟؟

0
5
100

👍تصویراین گاوانسانیت روبه چالش گشید👍The image of this govan has been challenged👍👍👍

1
13
483

قیمت یک پیتزای خوب با یک کتاب خوب یکی ست.فرق آنها در طول ‎Skee ree ane er caesar enews ae)‏ ۱ ۱

عمرا

حیرت آور است که برای اغلب ما آن یک ربع مهم تر است!

0
12
400

@ramykurdish

از رویا های بزرگتان پیش انسانهاک

حرمی بز نید با این کار فقط خود را نا امید کرده اید

7

0
16
605
2
26
510
1
44
825

👍👍👍👍👋👋

3
58
1.1K

قضاوت باشماست👆👆👆👆👆👆

3
19
508

🙉🙊👍👍👍🌹🌹🌹🌹

6
56
1.4K

یاکیش،یامات👍👍👍

4
34
957

هدف.تلاش.موفقیت👍👍👍

16
52
1.6K

بنی ادم اعضای یک پیگرند؟؟؟Benny Edom are members of each other👍👍👍👍👍👍👍

6
37
1K

قضاوت باشماست؟؟؟

6
42
1.5K

کتاب معلم اگاهی🌹🌹🌹

6
45
1.6K

زودتصمیم نگیرید؟؟؟

5
30
1K
12
454
11.5K

ای شمع بسوزتاکی⚡⚡⚡

4
29
835

🌹🌹🌹🌺🌺امروزی

4
22
705

برای رسیدن به هدف همیشه راهی است….

16
99
2.9K

این پای من است.وعمل الیزاروف شده.برای شکستکی استخوان.لطفابرام همکاری کنید.ممنون

4
52
1.8K

بایدبلنداندیشید

4
27
1.4K

این عکس پای من است.لطفااگرمیتونیدکمکم کنید.(مرسی)

6
33
1.4K

شماجزوکدام هستین

3
34
2K

خوب ماشین عروس دیکه

8
45
2.5K
4
96
3.6K

شمابه کدام راه میروید

2
25
1.7K
1
60
2.4K

جاتون خالی.واقعا.

3
17
710

ارتین جان…

3
13
500